top of page
Onderzoek naar armoede in de Heesterbuurt in Den Haag
 
Doel
Diepgaand de armoedeproblematiek van de Heesterbuurt in Den Haag in kaart brengen tot op buurt- en straatniveau. Hierbij is gekeken naar welke groepen met de armoede problematiek te maken hebben, waar in de wijk deze problemen zich afspelen en wat de effecten zijn voor de wijk. 
In de eindrapportage zijn tevens aanbevelingen gedaan voor de aanpak van de problematiek die uit het onderzoek naar voren komt. 
 
Opdrachtgever
Gemeente Den Haag, Stadsdeelkantoor Segbroek
 
Beschrijving 
Met dit onderzoek heeft Bureau SAMEN in kaart gebracht welke groepen bewoners (onderscheiden naar leeftijd, culturele achtergrond, globaal opleidingsniveau) volgens ondervraagden te maken hebben met sociale uitsluiting als gevolg van armoede. Het onderzoek bestond uit twee delen:
 
Kwantitatief deel
Kwantitatieve gegevens zijn verzameld uit verschillende bronnen, voor zover deze beschikbaar zijn op buurtniveau. 
 
Kwalitatief deel
Omdat cijfers, ook als deze voorhanden zijn, slechts beperkt inzicht kunnen geven in de problematiek is ook kwantitatief onderzoek gedaan. Dit door het interviewen van sleutelfiguren met kennis van de Heesterbuurt, bestaande uit professionals en bewoners. 
 
 
De onderzoeksresultaten en aanbevelingen zijn vastgelegd in een rapportage en in een bijeenkomst met professionals en bewoners gepresenteerd en besproken.
bottom of page